واسط مغز و کامپیوتر(BCI)

 

برنامه درسی دوره

مقدمه ای بر واسط مغز و کامپیوتر

ثبت های مغزی

کاربردهای BCI