PSD

محاسبه چگالی طیفی توان PSD طبق روش welch

محاسبه چگالی طیفی توان PSD طبق روش welch

چگالی طیفی توان (Power spectral density) توزیع توان در بازه های فرکانسی را مشخص می‌کند و متیوانیم با کمک تبدیل فوریه آنرا محاسبه کنیم. از آنجا که PSD اطلاعات زیادی در مورد پدیده‌ای که بررسی می‌کنیم ارائه می‌دهد در پردازش…