Brain Connectivity

Human Connectome Project

Human Connectome Project (HCP) چیست؟

این پروژه، دیتاست‌هایی در رابطه با ساختار، عملکرد و اتصالات مغز بیش از 1000 فرد مورد مطالعه سالم را در اختیار قرار می‌دهد. پروژه HCP برای اکتساب داده از اسکنرهای بهبود یافته، توالی پالس برای تصاویر با کیفیت بالا استفاده…