پارادایم عجیب غریب

پارادایم عجیب-غریب (Oddball paradigm) در واسط مغز-کامپیوتر مبتنی بر P300

پارادایم عجیب و غریب -Oddball paradigm

به مجموعه ای از شرایط خاص برای برانگیختن پتانسیل وابسته به رخداد P300 پارادیم oddball گفته می شود. در این پست میخواهیم با مشخصات پارادایم oddball آشنا شویم.